RADON
Die 10 wichtigsten Fragen …

Binker Materialschutz GmbH

CO JE RADON?

Radon je všudypřítomný přírodní radioaktivní plyn. Vzniká postupnou přeměnou uranu, který je v různých množstvích přítomen ve všech materiálech zemské kůry. Radon sám se přeměňuje na další radioaktivní prvky (izotopy polonia, olova a vizmutu), ty se při vdechování zachycují v dýchacích cestách a ozařují je.

JAK SE MŮŽE RADON DOSTAT DO DOMU?

Nejčastěji ze země (podloží) pod budovou, kde mohou být vysoké koncentrace radonu. Protože ve vytápěné budově vzniká u podlah sklepa a přízemí mírný podtlak, je radon „nasáván“ z podloží různými prasklinami a netěsnostmi (obrázek, zdroje radonu). Zpravidla menší význam má uvolňování radonu ze stavebního materiálu.

Jak radon škodí zdraví?
U horníků v uranových dolech, kteří pracovali v prostředí s vysokými koncentracemi radonu, byl zjištěn vyšší výskyt rakoviny plic. Bylo prokázáno, že příčinou toho bylo ozáření dýchacích cest produkty přeměny radonu. Stejná situace je i v domech s vysokou koncentrací radonu. Odhaduje se, že pokud by lidé žili celý život v budově s koncentrací 400 Bq/m3 (becquerelů na metr kubický) – to je směrná hodnota pro provedení protiradonového opatření), pak u 3 lidí ze sta by ozáření z radonu vyvolalo rakovinu plic. S rostoucí koncentrací přitom riziko úměrně roste. Riziko při krátkých pobytech v prostorech s vyššími koncentracemi radonu než 400 Bq/m3 je zanedbatelné. Je totiž úměrné celkové vdechnuté radioaktivitě a ta závisí nejen na koncentraci radonu, ale také na délce pobytu.

Natürliche Zerfallsreihe von U-238

JAKÁ KONCENTRACE RADONU SMÍ BÝT V DOMĚ A JAKÉ JSOU V NAŠICH DOMECH?

Vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb. SÚJB stanovila tzv.směrné hodnoty pro obsah radonu v stávajících a nových stavbách takto: • v pobytovém prostoru stávajících budov by neměla být průměrná hodnota objemové aktivity radonu vyšší než 400 Bq/m3. Je-li překročena, doporučuje se provést rozumná protiradonová opatření. Pokud je naměřena hodnota dokonce vyšší než 4000 Bq/m3, měl by být v takové místnosti vyloučen dlohodobý pobyt osob. • v pobytovém prostoru nového domu by průměrná objemová aktivita radonu měla být menší než 200 Bq/m3, proto při nové výstavbě mají být provedena rozumná preventivní opatření. Pro srovnání je dobré vědět že: • v České republice je průměrná hodnota objemové aktivity radonu v budovách kolem 120 Bq/m3. Patříme tak k zemím s nejvyšší koncentrací radonu v bytech na světě. • asi 2 % našich domů má vyšší hodnoty než 400 Bq/m3, jsou to především rodinné domy (většinou přízemní části objektu) • ve venkovní atmosféře je koncentrace radonu přibližně 10 Bq/m3, naopak koncentrace radonu v půdním vzduchu v hloubce 1 m pod zemí jsou u nás v rozmezí 10 000 – 1 000 000 Bq/m3.

JSOU JIŽ ZNÁMY OBLASTI S VYŠŠÍM RADONOVÝM RIZIKEM?

Řada oblastí, kde je vyšší pravděpodobnost výskytu ploch s vyšším radonovým rizikem je již známa. K tomuto účelu byly zpracovány odvozené mapy radonového rizika České republiky, které vymezily očekávané oblasti s nízkým, středním a vysokým radonovým rizikem. Poskytují ovšem jen základní orientaci o očekávaném riziku, a jsou zpravidla k nahlédnutí na stavebních úřadech nebo krajských úřadech.

JAK SE MÁ POSTUPOVAT PŘI VÝSTAVBĚ NOVÉHO DOMU?

Nejprve je vhodné zjistit, jaké je radonové riziko pozemku. Přitom se vychází z přímého změření radonového rizika pozemku. To provádí komerčně specializované firmy, které k této činnosti musí mít povolení SÚJB. Podle skutečně zjištěného radonového rizika stavebního pozemku by měla být provedena přiměřená protiradonová opatření (dle ČSN 73 0601). Projektanti navrhující protiradonová opatření by měli být s touto problematikou seznámeni. Před kolaudací je vhodné účinnost provedených preventivních opatření zkontrolovat tím, že se změří koncentrace radonu v dokončené stavbě. Pokud máte v úmyslu používat vlastní studnu, doporučujeme nechat stanovit obsah přírodních radionuklidů ve vodě. Doporučujeme také nechat prověřit starší stavební materiály, které případně chcete ke stavbě použít (např. škváru, staré materiály vyráběné z popílků a škváry).

Radonkonzentration feststellen

JAK LZE ZJISTIT, KOLIK JE RADONU VE STÁVAJÍCÍM DOMĚ?

Nejjednodušší a přitom dostatečně věrohodné je změřit roční průměrnou hodnotu pomocí tzv. stopových detektorů, které se umístí do vybraných místností objektu na dobu 1 roku. Tento průzkum organizují v rizikových oblastech krajské úřady, koordinátorem je Státní úřad pro jadernou bezpečnost . Pokud potřebujete zjistit koncentraci radonu rychleji (např. před rekonstrukcí nebo při kolaudaci domu), lze objednat krátkodobá měření u specializovaných firem, které k této činnosti musí mít povolení SÚJB. Tato měření trvají minimálně 1 týden. !!! Při objednávání jakéhokoliv měření v oblasti přírodní radioaktivity Vám doporučujeme, abyste si ověřili, zda firma, která Vám nabízí své služby, má k uvedené činnosti platné povolení. Seznam těchto firem je na internetovské stránce www.sujb.cz.

MĚNÍ SE KONCENTRACE RADONU V DOMĚ?

Může se měnit velmi významně. Silně ji ovlivňuje jednak větrání, jednak změny v přísunu radonu z podloží. Pokud radon proniká ze země, je jeho přísun ovlivněn podtlakem v budově, který závisí na rozdílu venkovní a vnitřní teploty. Proto jsou zpravidla velmi rozdílné koncentrace radonu ve dne a v noci i v jednotlivých dnech v létě a zimě. Vyšší hodnoty bývají obvykle v noci a v topném období. Doporučuje se proto dům posuzovat přednostně podle dlouhodobé průměrné koncentrace radonu, krátkodobá měření provádět spíše v topném období a za omezeného větrání.

CO SE DÁ DĚLAT V PŘÍPADĚ, ŽE JE V DOMĚ NAMĚŘENA ZVÝŠENÁ KONCENTRACE RADONU?

Je-li naměřena hodnota jen mírně převyšující 400 Bq/m3, stačí rozumně zvýšit větrání. Je-li naměřena podstatně vyšší hodnota, je zpravidla třeba provést stavební úpravy. Byla vypracována již řada typů protiradonových opatření. Kromě informací na našich stránkách můžete využít informace v různých informačních příručkách, podrobnější informace najdete v normě ČSN 73 0601. Můžete si také požádat o příručku, ve které jsou vysvětleny principy opatření tak, aby si jednodušší opatření mohli majitelé provést sami.

Radontest